Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Academic Staff

Contacts
Name consulting hours room Email

Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

by email C340

 Doc. PhDr. Jiří Musil, PhD.

We 14:00-15:00 C 340 jiri.musil@ff.cuni.cz
PhDr. Ladislav Stančo, PhD. by email
C 340 ladislav.stanco@ff.cuni.cz
Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
C 340

jan.bouzek@ff.cuni.cz

Mgr. Jan Kysela, Ph.D. by email C340

jan.kysela@ff.cuni.cz

Mgr. Marek Verčík, Ph.D. by email C340 marek.vercik@ff.cuni.cz
Mgr. Petra Tušlová by email C340 petra.tuslova@ff.cuni.cz
external lecturers email         
Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.  
Mgr. Patrik Líbal, Ph.D.
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
PhDr. Martin Kuna, CSc.
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
RnDr. Roman Křivánek
Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.  
Mgr. Petra Belaňová  
Mgr. Martina Čechová  
Mgr. Helena Tůmová  
Mgr. Pavel Titz, Ph.D.  
Mgr. Richard Biegel, Ph.D.  
Lecturing PhD students (2016/17 Academic Year)
Mgr. Viktoria Čisťaková
Mgr. Michal Dyčka


Aktuality ÚKAR

There are not any news