Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Mgr. Jan Kysela PhD.

e-mail:                        jan.kysela@hotmail.com

                                  jan.kysela@ff.cuni.cz

                                  https://cuni.academia.edu/JanKysela

fields of interest:    archaeology of Pre-Roman and Republican Italy; European Iron Age - the La Tène Culture; contacts between the Mediterranean and the Transalpine Europe in the Iron Age

EDUCATION:

2013                            -PhD. in Classical Archaeology (Thesis: Počátky českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné / Les origines des oppida en Bohême: Le rôle de la Méditerranée et les processus d’urbanisation dans l’âge du Fer Européen).

2008-2013                  -doctoral studies en cotutelle between the UKAR FF UK and the UMR 7044 Université de Strasbourg

2008                            -Mgr. in Classical Archaeology (Master thesis: Severoitalští Bójové a problematika původu středoevropských oppid/The Cispadane Boii and the Question of the Origin of oppida in Central Europe)

2002-2008                  –studies of Classical archaeology at the Institute for Classical Archaeology of the Charles University, Prague

2006/2007                 –one year scholarship at the Università degli Studi di Pisa

 GRANTS AND SCHOLARSHIPS

V/2012                        -a month scholarship at the École Française de Rome 

2010-2012                   - a French Government scholarship for the PhD students en cotutelle

2009-2011                   - a Charles Univeristy research grant (GAUK N° 104109) „Česká oppida a Středomoří“ / The Bohemian oppida and the Mediterranean

2005 a 2006                - participation on the Charles University research grant (GAUK č. 473/2004-2006) „Baktrie v době Řeků, Šaků a Kušánů“/"Bactria in the Times of the Greeks, the Shaka and the Kushans"

ARCHAEOLOGICAL PRACTICE 

since 2014       archaeologist and keeper in the National Museum in Prague

2009 – 2013    Bibracte (F)

2007 – 2009    post-excavation processing the field-work documentation of the excavations of the National Heritage Institute in Prague

2007; 2008      Povegliano Veronese (I)

2005; 2006      Džandavlattepa (UZB)

2003 – 2006    part time worker in various rescue excavations in Prague and its vicinity

 

 TEACHING PRACTICE

since 2009          Institute for Classical Archaeology - Charles University, Prague (Etruscan Archaeology - a seminar; Relations between Mediterranean and Central Europe in the Iron Age; Archaeology of Preroman Italy; Practical archeological excercise)

since 2013          Archaeological Institute, University of Southern Bohemia in České Budějovice  (Introduction into Classical Archaeology)

BIBLIOGRAPHY

https://cuni.academia.edu/JanKysela/Papers

ARTICLES:

2014

-Okruhy středomořského importu ve střední Evropě pozdní doby laténské. In: J. Čižmářová - N. Venclová - G. Březinová eds.: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Sborník na památku Miloše Čižmáře. Brno 2014, 229-241.

-J.K. - A. Danielisová - J. Militký: Středomořské importy z oppida Třísov. Názely z povrchové prospekce s detektory kovů z let 2007-2013. Archeologické Rozhledy LXVI, 567-608.

-Boemia ed Italia tra il IV ed il I secolo a.C. In: Barral, Ph. - Guillaumet, J.P. - Roulière-Lambert, M.J. - Saracino, M. - Vitali, D. (eds.): Les Celtes et le Nord de l'Italie. Premier et Second Âges du fer/I Celti ed l'Italia del Nord. Prima e Seconda Età del ferro. 36e colloque international de l'AFEAF, Vérone 2012. Revue Archéologique de l'Est, 36e supplément. Dijon, 341-352

-Est-ce que les Boïens se lavaient ? Objets de toilette méditerranéens en Bohême à La Tène finale. In: Alberti, G.-Féliu, Cl. - Pierrevelcin, G. (eds.): Transalpinare. Mélanges offerts à Anne-Marie Adam. Bordeaux, 459-472.

2013

- Keramické importy (kap. 6). In: Valentová, J.: Oppidum Stradonice. Keramika ze starších fondů Národního Musea. Fontes Archaeologici Pragenses, 39. Praha, 66-68.

-J.K. – M. Maggetti – G. Schneider: The Black-Gloss („Campanian“) Pottery in the Late La Tène Central Europe, preliminary archaeological and archaeometric studies. Archäologisches Korrespondenzblatt 43/2, 2013, 215-235.

2012

- Drei neue Südimporttypen aus dem Oppidum von Stradonitz. In: G. Březinová – V. Varsik: Archeológia na prahu histórie, K životnému jubileu Karola Pietu, Nitra, 339-348.

-J.K. – D. Perlík – L. Srbová: Závěsek ve tvaru hlavičky vodního ptáka z Hradiště nad Závistí/The pendant in the shape of a water-bird head from the Hill-Fort of Závist. Archaeologica Pragensia 21, 132-145.

-Ex meridie oppida? Úvahy o možnostech poznání jižní inspirace laténských oppid / Ex meridie oppida? Reflexions on the possibilities to discern a Mediterranean inspiration of Late La Tène oppida. Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 467-486.

-The ways to use the Boii. In: Karl, R., Leskovar, J. Hrsg.: Die erfundenen Kelten. Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorie. Tagungsbericht der 4. Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie Hallein 7.-10. November 2010. Linz, 139-146.

- Vybrané keramické a bronzové importy / Selected Pottery and Bronze Imports. In: Venclová, N. – Valentová, J. et al.: Oppidum Stradonice. Výzkum Albína Stockého r. 1929. Fontes archeologici Pragenses 38. Praha, 64-65.

2011

-Středomořské importy z oppida Třísov / Mediterranean imports from the oppidum of Třísov (distr. Český Krumlov, Southern Bohemia). Archeologické výzkumy v Jižních Čechách 24, 163-190.

-L. Stančo – J.K.: Excavations in Sector 20, the so-called „Citadel“. In: Abdulaev, K. – Stančo, L. (eds.): Jandavlattepa I. The excavation Report for Seasons 2002-2006, Praha, 27-93.

- Metal and Stone Weapons and implements. Ibidem, 119-136.

2010

-Italští Bojové a česká oppida / The Italian Boii and Bohemian oppida. Archeologické rozhledy LXII, 150–177.

-K imitacím (?) středomořské keramiky ze středočeských oppid / Notes on imitations (?) of Mediterranean vessels from the Central Bohemian oppida. Archeologické Rozhledy LXII, 523-534.

-P. Belaňová – J.K.: Antikisující kamej ze sbírky J. A. Jíry / A pseudo-ancient cameo from the Jíra’s collection. Archaeologica Pragensia 20, 436-442.

2009 

-Beaten Boii and Unattested Urbanisation (Observations on the theory of a north-Italian origin of the oppida). In: Karl, R. – Leskovar, J. Hrsg.: Interpretierte Eisenzeiten: Fallstudien, Methoden, Theorie, Tagungsbericht der 3. Linzer Gespräche zur interpretativen Eisenzeitarchäologie. Linz, 227-236.

REVIEWS

2008

-F.G.Rodríguez Martín: Las lucernas de la villa romana de Torre Águilla (Barbaño, Badajoz) Cuadernos Emeritenses – 30, Museo Nacional de Arte Romano, Merida 2005. Památky Archeologické 99, 336-337.

-Cuomo di Caprio, N.: Ceramica in Archeologia 2; Antiche techniche di lavorazione e moderni metodi di indagine; „L’Erma“ di Bretschneider (Studia Archaeologica 144), Rome 2007. Památky Archeologické 100, 313-314.

EXCAVATION REPORTS

2013

-A. Fochesato - J.K. - L. Bavay - F. Martin: La fouille du secteur PC 14. In: Guichard, V. ed.: Recherches sur le Mont Beuvray et son environnement, Programme triennal 2009-2011, Rapport intermédiaire 2012.

2012

-E. Camurri – J.K.: Le mobilier de la fosse B2010-34-426 – La céramique. In: Guichard, V. ed.: Recherches sur le Mont Beuvray et son environnement, Programme triennal 2009-2011, Rapport intermédiaire 2011.

2010

-Étude préliminaire du mobilier céramique de l’horizon de destruction de la phase 2. In: Vitali, D. - Bavay, L. eds.: Le quartier du Parc aux Chevaux, PC 14. (Guichard, V. ed.: Recherches sur le Mont Beuvray et son environnement, Programme triennal 2009-2011, Rapport intermédiaire 2009, 91-138), 124-138.

ACADEMIC TRANSLATIONS

Pierrevelcin G., Ke studiu dálkových kontaktů v pozdní době laténské. Archeologické rozhledy LXI, 2009, s. 223–253. (transl. from French to Czech).

Pierrevelcin G., Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au Ier s. av. J.-C. /Vztahy mezi Čechami a Galií ve 4. až 1. stol. př. Kr. Dissertationes Archaeologicae Brunenses Pragensesque 12, Praha 2012, 233-243 (translation of the resumé from French to Czech).

Salač, V.: Bohemia as a model territory for research on transport and trade in prehistory. In.: Kerring, T – Bockage, E. (eds.) From structure to Performance. 2013  (translation from Czech to English)

Boatwright, M.T. –  Gargola, D. J. – Talbert, R.J.A.: Dějiny římské říše. Praha (Grada) 2012 (translation L. Stančo – J.K., from English to Czech after: The Romans: From Village to Empire, New York 2004)

Salač, V.: Historiography of the research on oppida in Bohemia and Moravia – motivations, practices, results. in Print (translation from CZech to English)

Aktuality ÚKAR

There are not any news