Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Studium

Současné vědecké a výukové zaměření ústavu se soustředí na základní charakteristiku a studium umění a archeologie doby bronzové v Egejské oblasti, řeckou archeologii (první část je věnována počátkům a formování řecké kultury architektury a umění od počátků doby železné po archaické období – včetně jižní Itálie a Sicílie, následující přednášky se zaměřují na klasické období 5. – 4. stol. př. Kr.); další okruh přednášek se zaměřuje na období helénismu a šíření řecké kultury ve Středomoří, Černomoří a v západní Asii. V archeologii Itálie je podán přehled předhistorických kultur a především sledován vývoj v období vzniku a rozvoje etruské společnosti a kultury. Římská archeologie sleduje vývoj v Itálii v období republiky, navazují přednášky věnované problematice archeologie římské říše. Kromě těchto témat se studenti seznámí také s otázkami kontaktů mezi řeckým a římským světem a sousedními oblasti v Černomoří, na blízkém a středním Východě. Doplňuje je také kurz provinciální archeologie, zaměřený především na problematiku evropských provincií v 1. – 4. stol. po Kr. K rozšiřujícím patří přednášky z antické topografie, dějin a kultury starověku, antické architektury a starověkých technologií. Studenti se seznámí také se základy, metodikou a současnými trendy archeologické práce v terénu.

V navazujícím stupni se studium rozděluje na několik specializací. Vedle vlastního antického umění a archeologie (Řecko a Itálie) je to oblast vztahů mezi střední Evropou a Středomořím, mezi Středomořím a blízkým a středním Východem, římsko-provinciální archeologie a problematika antických tradic v umění a architektuře.

Aktuality ÚKAR

Nejsou žádné platné aktuality