Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Granty - abecedně

Typ grantu číslo Jméno Příjmení Název projektu od do
GA UK 7414/2007 Petra Belaňová Šperk v kušánské Střední Asii 1.1.2007 31.12.2009
GA ČR P405/11/0098 Jan Bouzek Řekové, Thrákové a Keltové na Balkáně a střední Evropa: Emporion Pistiros 01.01.11 31.12.13
GA ČR 404/05/0088 Jan Bouzek   Černomoří, Balkán a střední Evropa: vzájemné vztahy  v 1.tisíciletí př.Kr. 01.01.05 31.12.07
GA ČR 404/08/0105 Jan Bouzek   Modely akulturace na Balkáně a střední Evropa: příklad Pistiros - paralely a odlišnosti 01.01.08 31.12.10
FRVŠ 2098 Jan  Bouzek   Etruské a raně římské umění    
GA AV publ. E801010701 Jan  Bouzek   Pistiros III, Excavations and Studies 01.01.07 31.12.07
GA ČR 403/02/0200 Jan  Bouzek   Akulturace na Balkáně v 6.-2. století př.n.l. (Řekové, Thrákové, Keltové): emporion Pistiros 2002 2004
Interní g. UK FF   Anna Bouzková Antické řecké vázy ve sbírkách českých a moravských muzeí, galerií a zámků 2013  
GA UK 280213 Robert Frecer Gerulata: Lampy 2013  

Interní g.

UK FF

  Robert Frecer Gerulata: The Lamps 2013  
GA UK   86910 Federico Gambacorta Římské stříbrné mince 5. st. n. l. a pozdně římské mince ve sbírce Univerzity Karlovy v Praze 01.01.10 31.12.12
GA UK 28407 Libor Grmela Výrobní aktivity na sídlištích starší doby římské v Čechách 01.01.07 31.12.07

Interní g.

UK FF

  Martina Jiroušková Lokální a dálkový obchod Chersonésu Pontského v období krize sedmého a osmého století na základě nových archeologických pramenů 2011  
GA UK 32007 Jan Kostěnec Hagia Sofia v Istanbulu: stavebně historický průzkum vedlejších budov a přístaveb… 01.01.07 31.12.07
GA UK 469/2004 A HN Jan Kostěnec Byzantská architektura v Istanbulu 2004  
GA UK 359/2005 A HN Jan Kostěnec Hagia Sofia v Istanbulu (analýza stavebních změn, archeologická prospekce v místech bývalého patriarchátu) se studiem byzantského zdiva 2005  

Interní g.

UK FF

224110 Veronika Krištofová Noricko-panónske opaskové garnitúry a ich sociálne-etnický význam 24.02.09 31.12.09
GA UK 1226313  Stanislava Kučová Obchodní cesty a ekonomická situace v egyptské Západní poušti a ve Středomoří v pozdní době římské 2013  
GA UK 392011 Stanislava Kučová Prospekce pozdně římských kontextů v oáze El Héz v egyptské Západní poušti 2011  

Interní g.

UK FF

  Stanislava Kučová Obchodní cesty v Západní poušti a ve Středomoří v pozdní době římské 2013  
GA UK 623612 Karel Kůt Římské pochodové tábory ve středních Čechách?-ověření jedné hypotézy archeologickým výzkumem 2012  
GA UK   104109 Jan Kysela Česká oppida a Středomoří 01.01.09 31.12.11
GA UK  336/2006 Katarína Kytnarová Pozdně římský a byzantský vliv na raně islámské umění a  ... 1.1.2007 31.12.2008
GA UK 50307 David Lužický Mince tzv. vojenských císařů (v numismatické sbírce University Karlovy) 01.01.07 31.12.07
GA UK   3023/2008 David Lužický Mince tetrarchů (v numismatické sbírce University Karlovy)  01.01.08 31.12.10
GA UK 320613 Anna Matys Antická řecká keramika ve sbírkách českých a moravských zámcích, galeriích a muzeí 2013  
GA UK  341/2006 Jiří Musil Zhodnocení českých výzkumů v Beirutu a v Šejk-Sa´adu 1.1.2007 31.12.2008
Aktion 47p18 Iva Ondřejová Zeit-Brücken: ArtDeco, Kubismus und Antike 01.01.07 30.06.07

rozvojové

prostředky

FF UK

  Peter Pavúk Top Discoveries of Classical Archaeology 2014  
Interní g. UK FF 224119 Ladislav Stančo Archeologická mapa povodí Šerabáddarji: vývoj sídelní struktury starověké Baktrie 24.02.09 31.12.09
Interní g. UK FF 224107 Ladislav Stančo Pozdně antická Baktrie ve světle dokladů materiální kultury 20.02.07 15.12.07

MŠMT/

Centraliz. rozvojové projekty

CSM16 Ladislav Stančo ArcGIS v archeologické praxi 01.01.10 31.12.10
FRVŠ 1827 Ladislav  Stančo Kontinuita a diskontinuita osídlení severní Baktrie v antice    
GA UK 473/2004 A HN Ladislav  Stančo Baktrie v době Řeků, Šaků a Kušánů 2004 2006
GA UK 292/2001 A HN Ladislav  Stančo Vlivy helénistického umění a kultury ve Střední a Jižní Asii na základě archeologických pramenů 2001  

rozvojové

prostředky

FF UK

  Pavel Titz Podpora inovativní výuky předmětu „Římská archeologie"
2014  
Interní g. UK FF   Helena Tůmová Pozdně antická Ravenna ve světle nových archeologických nálezů a studia architektonické dekorace ravennských basilik 2012  
GA UK 816413 Petra Tušlová Dokumentace římské keramiky z území provincií Trákie a Moesie Inferior. 2013  

Interní g.

UK FF

  Petra Tušlová Archeologický výzkum lokality Stroyno, Jambolský region, Bulharsko 2014  

Interní g.

UK FF

  Petra Tušlová Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS 2010  
GA UK 3071/2008 Kristýna Urbanová Oděv a textilní produkce v českých zemích v době římské a v době stěhování národů  1.1.2008 31.12.2010
GA UK   85810 Barbora Weissová Vytvoření archeologické mapy mohyl ve starověké Thrákii 01.01.10 31.12.12

Interní g.

UK FF

  Barbora Weissová Detekce provenience řeckých transportních amfor na území starověké Thrákie 2012