Filozofická Fakulta
Ústav pro klasickou arecheologii
Ústav pro klasickou arecheologii

Doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

 

Ústav pro klasickou archeologii, FF UK v Praze

Celetná 20, Praha 1, tel.: (0042) 221 619 724

E-mail: ladislav.stanco@ff.cuni.cz

ACADEMIA.EDU

Projekty v Uzbekistánu

Pracovní zařazení:               odborný asistent

Badatelské zaměření:           archeologie Střední Asie

Pedagogické zaměření:        helénistické Řecko, helénizovaný Blízký Východ, topografie antického světa, Střední Asie

 

VZDĚLÁNÍ

Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta:

2018 - habilitace s prací Bactria / Tokharistan in the 3rd–4th c. AD. Selected problems of settlement patterns and material culture

2000-2005      Postgraduální studium klasické archeologie: Ph.D. 09/2005 (téma: Ikonografický vývoj umění Gandháry, Baktrie a dalších oblastí kušánské říše – aspekt helénizace).

09/2000           Mgr. Klasická archeologie (téma: Počátky a vývoj gandhárského umění. Gandhárská plastika v českých sbírkách)

10/2001-9/2002          Univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově (studijní pobyt)

11/2000-12/2000        Hamburská univerzita (studijní pobyt)

 

PRAXE

Účast na archeologických výzkumech:

od 2017 - vedoucí archeologických prospekcí v Bajsúnských horách a jejich podhůří, jižní Uzbekistán

od 2014 - vedoucí archeologického výzkumu v Pašchurtské dolině (Kayrit, Zarabag, Burgut Kurgan), jižní Uzbekistán

2008-2011  vedení archeologické prospekce, Šerabádský okres, jižní Uzbekistán

2002-2007  vedoucí české archeologické expedice na Džandavláttepa, jižní Uzbekistán

11/1995-12/1995 Praha; 7/1996 Mušov; 8/1996 Carnuntum, Rakousko; 7/1997 Mušov; 8/1998   Grateley, Anglie; 9/1999 Carnuntum, Austria; 8/2001-9/2001 Tell Arbid, Sýrie; 5/2002 Palmyra, Sýrie; 3/2004-8/2004 Praha – Náměstí republiky, dokumentátor/archeolog

Jiné výzkumné cesty

6/2000-8/2000 Pákistán  

6/2001-8/2001 Kyrgyzstán, Uzbekistán

Ústav pro klasickou archeologii, FF UK v Praze
 • 03/2006 - dosud    odborný asistent (od 2010 tajemník ústavu) 
 • 01/2003-02/2006   asistent 
 • 10/1998-9/2001     knihovník 
Ústav archeologie a muzeologie, FF MU v Brně

10/2006-09/2007        odborný asistent

Katedra archeologie, FF ZČU v Plzni

2013-2015         externí vyučující

JINÉ

Člen redakční rady:

Annals of the Náprstek Museum (2008-2014)

AURIGA - ZJKF (od 2010)

Studia Hercynia (od 2017)

Člen studijní komise FF UK od 2014

GRANTY 

 • 2017 - 2021    Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa, Program: Programy Progres, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2017 - 31.12.2021
 • 2017-2018       Na hoře Oxyartově NEURON IMPULS 2016
 • 2016-2017       Dynamika historického osídlení stepního pásma v podhůří Kugitangu (jižní Uzbekistán), Program: Grantová agentura UK, Nositel: UK, Poskytovatel: Univerzita Karlova, Trvání projektu: 01.01.2016 - 31.12.2017. SPOLUŘEŠITEL
 • 2013-2016       účastník projektu PRVOUK P12 "Historie v interdisciplinární perspektivě"
 • 2010                Rozvojový projekt „ArcGIS v archeologické praxi“
 • 2010                FRVŠ č. 640 Rozvoj centra pro praktickou výuku archeologických oborů - Program partnerství pro vzdělávání (spoluřešitel)
 • 2009               Interní grant FF UK v Praze č. 224119 Archeologická mapa údolí řeky Šerabáddarji: vývoj struktury osídlení ve starověké Baktrii
 • 2008                FRVŠ č. 454 Rozvoj pracoviště pro praktickou výuku archeologických oborů (spoluřešitel) 
 • 2007                Interní grant FF UK v Praze č. 224107 Hmotná kultura Baktrie v pozdní antice.
 • 2004-2006       GA UK č. 473/2004-2006 Baktrie v době Řeků, Šaků, Kušánů.
 • 2004                FRVŠ pro rok 2004 č. 1827/2004 Kontinuita a diskontinuita osídlení severní Baktrie v antice.
 • 2002                FRVŠ č. 2563/2002: Helénistické umění ve východní Anatólii a Sýrii.
 • 2001-2003       GA UK č. 292/2001/A-HN/FF: Vlivy helénistického umění v Asii na základě archeologických pramenů
 • 2000                FRVŠ č. 1383/2000: Gandhárské umění v českých sbírkách (spoluřešitel)

+ spoluřešitel řady studentských grantů v letech 2007-2018

ODBORNÉ PUBLIKACE

* většina publikací je dostupná na ACADEMIA.EDU
Monografie a editované sborníky

Stančo, L. – Tušlová, P. eds.: Sherabad Oasis: Tracing Historical Landscape in Southern UzbekistanPrague, v tisku (KAROLINUM).

Tisucká, M - Stančo, L. eds. 2016: Afghanistan. Rescued treasures of Buddhism. Exhibition catalogue. National Museum. Prague.

Stančo, L. 2012: Greek Gods in the East. Hellenistic Iconographic Schemes in Central Asia. Prague.

- recenze: A. Kropp, JRA 28/2015, 893-894.

- recenze: L. Martinez-Sève, TOPOI 18/2, 2013, 675-679

- recenze: J. Lerner, Bryn Mawr Classical Review 2014.02.46

Abdullaev, K. – Stančo, L. (eds.) 2011: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006. Prague.

 - recenze: L. Sverčkov, AMIT 45, 2013

- recenze: A. Invernizzi, Mesopotamia XLVII 2012

Popularizační knihy

Абдуллаев, К. - Станчо, Л. - Шайдуллаев, А. - Тушлова, П. 2013: Археологическое исследование Джандавлаттепа и Шерабадского района. 10 лет Чешско‑Узбекской археологической экспедицииПрага.

Stančo a kol. 2012: Do srdce Asie. 10 let české archeologie ve Střední Asii. Praha.

Články v časopisech, sbornících a části monografií

V TISKU:

Stančo, L. Как долгая была стопа Канишки? Cистема единиц измерения в Кушанской империи. In print.

Stančo, L.: What is Roman about Central Asia? Acta Euroasiatica, in print.

Stančo, L.: Sherabad Oasis: some notes on the settlement pattern in prehistoric and early historic periods. ISIMU Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad 17, in print.

VYŠLÉ:

Stančo, L. 2018: Getting rotary: introduction of rotary quern stones in Ancient Bactria. In: Sagdullaev, A. S. (ed.), The problems of history, archaeology and ethnology of Central Asia. Tashkent, 118-128.

Stančo, L. 2018: New data on the Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan. In: Johanna Lhuillier, Nikolaus Boroffka (eds.), A Millennium of History. The Iron Age in southern Central Asia (2nd and 1st Millennia BC). Dedicated to the memory of Viktor Ivanovič Sarianidi. Proceedings of the conference held in Berlin (June 23-25, 2014). Archäologie in Iran und Turan, Band 17, 171-188.

Stančo, L. 2017: Facing the lion. Appliqué in form of a lion head on the Late Kushan potteryArchäologische Mitteilungen aus Iran und Turan 47, 2015, 143-158.

Шайдуллаев, Ш.Б. - Станчо, 2016: Бактриянинг Яз I даврига оид янги ёдгорликлари (Новые памятники периода Яз I в Бактрии). In: А. Э. Бердимурадов ed., АРХЕОЛОГИЯ УЗБЕКИСТАНАВ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ:ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Samarkand, 43-44.

Stančo, L. 2016: Mes ʽAynak and the Art of Gandhara. In: Tiscuká, M. - Stančo, L. eds., Afghanistan. Rescued treasures of Buddhism. Exhibition catalogue. National Museum. Prague, 28-47.

Stančo, L. 2015: An unusual Khotanese terracotta head from the Sherabad oasis. Studia Hercynia XIX/1, 218-226.

Stančo, L. 2013: Late Antique fine ware dishes with indented rim in Bactria. Diffusion or evolution? Parthica 15, 127-156.

Stančo, L. 2011: General description of the site, history of research, In: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, 17-21.

Stančo, L. 2011: Sector 20, the so-called “Citadel”, In: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, 27-93.

Stančo, L. 2011: Introduction, In: Jandavlattepa. The Excavation Report for Seasons 2002–2006, Prague, 9-12.

Stančo, L. 2008: Pět let česko-uzbeckých výzkumů na lokalitě Džandavláttepa editor: Pecha, L. In: Orientalia Antiqua Nova VIII., Plzeň, 335-358.

Stančo, L. 2007: The Portrait Tradition of Ancient BactriaEIRENE. 2007, XLIII, 186-193.

Stančo, L. 2007b: Počátek projektu "Archeologického informačního systému Střední Asie" (AISCA), In: Orientalia Antiqua Nova VII., ed.: Pecha, L., 199-201.

Stančo, L. 2006: Antropomorfně zdobený džbánek z DžandavláttepaStudia Hercynia X, 106–110.

Stančo, L. 2006: Pozdně antická severní Baktrie, in: Orientalia Antiqua Nova VI, ed. Pecha, L. VI, 73–78.

Stančo, L. 2005: Současná archeologie severní BaktrieAuriga XLVII, 54-64.

Stančo, L. 2004: Dionýsův indický triumf. In: Orientalia Antiqua Nova 2004, 109-120.

Stančo, L. 2003: Gandharan Sculpture in the National Gallery, Prague. Annals of the Naprstek Museum 24, 19-28. (ISSN 0231-844X)

Stančo, L. 2002: Gandharan toilet tray with the image of Scytho-Parthian KingGraecolatina Pragensia XVIII, 137-140. (ISSN 0567-8269)

Stančo, L. 2001: Gandharan Sculpture of the Naprstek Museum, Prague. Annals of the Naprstek Museum 22, 31-64. (ISSN 0231-844X)

Stančo, L. 2001: Počátky gandhárského umění. In: Orientalia Antiqua Nova 2001, 49-55.

Stančo, L. 2001: Buddhists in Alexandria? Studia Hercynia V, 69-73. (ISSN 1212-5865-5)

Výkopové a prospekční reporty

 

Havlík, J. – Stančo, L. – Havlíková, H.: Kurgans of  the Eastern Kugitang Piedmonts: Pre-liminary Report for Season  2017Studia Hercynia XXI/2, 160–182.

 

Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Khamidov, O. – Kolmačka, T. – Shaydullaev, Sh.: Archaeological Survey in the Oases of Maydon and Goz in the Piedmont of the Kugitang Mountains (South Uzbekistan) – Preliminary  report for season 2017Studia Hercynia XXI/2, 139–159.

Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Shaydullaev, A. – Augustinová, A. – Havlík, J. – Cejnarová, P. 2017: Archaeological Survey in the eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Seasons 2016 and 2017. Studia Hercynia XXI/2, 121-138.

Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Mrva, M. – Shaydullaev, Sh. 2017: Archaeological Survey of the Oases of Zarabag, Karabag and Kampyrtepa in the Piedmont of the Kugitang Mountains, South Uzbekistan – Preliminary Report for the Season 2016. Studia Hercynia XXI/1, 104–148.

Kysela, J. – Stančo, L. – Shaydullayev, Sh. – Palmeri, G. 2017: Preliminary Report on Excavations at Burgut Kurgan in 2016. Studia Hercynia XXI/1, 89–103.

Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Bendezu-Sarmiento, J. – Lhuillier, J. – Kysela, J. – Shaydullaev, A. – Khamidov, O. – Havlík, J. – Tlustá, J. 2016: Preliminary Report on the Excavations at Burgut Kurgan in 2015Studia Hercynia XX/2, 86–111.

Stančo, L. 2016: Archaeological Survey in the Surroundings of Kayrit (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2015Studia Hercynia XX/2, 73–85.

Augustinová, A. – Stančo, L. 2016: The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary ReportStudia Hercynia XX/2, 122–138.

Augustinová, A. - Stančo, L. - Shaydullaev, Sh. - Mrva, M. 2016: Archaeological survey in micro-oasis Zarabag (South Uzbekistan): preliminary report for season 2015Studia Hercynia XIX/1, 262-281.

Stančo, L. - Shaydullaev, Sh. - Bendezu-Sarmiento, J. - Pažout, A. - Vondrová, H. 2015: Kayrit burial site (south Uzbekistan): preliminary report for season 2014. Studia Hercynia XVIII/1-2, 31-41.

Danielisová, A. – Stančo, L. – Shaydullaev, A. 2010: Preliminary report of archaeological survey in Sherabad District, South Uzbekistan in 2009Studia Hercynia XIV, 67-90.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2009: Arkheologicheskie raskopki Dzhandavlattepa. Sezon 2006 goda, senyabr-oktyabr´, in: Arkheologicheskiye Issledovaniya v Uzbekistane 2006–2007 goda, Samarkand, 18–23.

Stančo, Ladislav 2009: The activities in Uzbekistan in the 2008 season: testing the Google Earth as a tool for archaeological prospectingStudia Hercynia XIII, 115-122.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2007: Jandavlattepa 2006. Preliminary excavation report. Studia Hercynia XI, 157–159.

Stančo, L. et alii 2006: Jandavlattepa 2005. Preliminary excavation reportStudia Hercynia X, 167–172.

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2006: Arkheologicheskie raboty na Dzhandavlattepa v 2004–2005 gg. Sherabadskiy rayon Surkhandarinskoy oblasti, in: Arkheologicheskiye Issledovaniya v Uzbekistane 2004–2005 gody, Tashkent, 12–22.

Abdullaev, K. - Stančo, L. 2005: Jandavlattepa: Preliminary report of the 2004 excavation season. Studia Hercynia IX, 273–275.

Abdullaev, K. - Stančo, L. 2004: Археологические работы на Джандавляттепа. Археологические Исследования в Узбекистане 2003 год, 19-25. (ISBN 5-89-890-079-9).

Abdullaev, K. - Stančo, L. 2004: Jandavlattepa: Preliminary report of the 2003 excavation season. Studia Hercynia VIII, 156-160. (ISSN 1212-5865-8)

Abdullaev, K. – Stančo, L. 2004c: Excavation of Jandavlattepa, Sherabad District, Northern Bactria. Circle of Inner Asia Art 19/2004: 3-10. (ISSN 1364-9418)

Stančo, L. 2003: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu Džandavláttepa v Uzbekistánu. In: Orientalia Antiqua Nova 2003, 121-124.

Abdullaev, K. - Stančo, L. 2003: Djandavlattepa: Preliminary report of the 2002 excavation seasonStudia Hercynia VII, 165-168. (ISSN 1212-5865-7)

Abdullaev, K. - Boháč, L. - Stančo, L. 2003: Археологические работы на Джандавляттепа Шерабадского района Сурхендаринскрой области. Археологические Исследования в Узбекистане 2002 год. 15-20. (ISBN 5-86484-126-9)

Popularizační články

Stančo, L. 2016: Trójska vojna v gréckom umení. Historická revue 8/XXVI, 60/66.

Stančo, L. 2015: Výboje v strednej Ázii. Alexander obsadzuje Baktriu. Historická revue roč. XXV, 8/2015. 

Stančo, L. 2015: Boje a pobyt v Indii. Macedónsky vojvodca na kraji známeho sveta. Historická revue roč. XXV, 8/2015. 

Stančo, L. 2002: Taxila. Nový Orient 2/2002, 49-51. (ISSN 0029-5302)

Recenze

Stančo, L. 2013: O. Jaeggi, Die griechischen Porträts: Antike Repräsentation – Moderne Projektion, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2008, 170 pp. 64 figs. Cased. ISBN 978-3-496-01392-1. Ancient West and East 12. str. 393-394 

Konferenční příspěvky (výběr)

Stančo, L. - Shaydullaev, Sh. 2018: Некоторые результаты археологических исследований в предгорьях Кугитанга в 2016 и 2017 годах, prezentováno na konferenci "Формирование историко-культурных областей в Центральной Азии и проблемы этнической географии", 27. září 2018, Taškent.

Stančo, L. 2018: Where your means are limited: Water management in steppe of the southern Uzbekistan, prezentováno na konferenci EAA 2018 v Barceloně v sekci Human-Water interconnections in the dry environments of the Near East and Central Asia, 7. září 2018.

Stančo, L. 2018: Focused on triangles and circles: some peculiarities of the incised pottery decoration of the Hellenistic period in Central Asia, prezentováno na konferenci EAA 2018 v Barceloně v sekci Ancient pottery in Central Asia: large scale perspective on the production systems and the cultural interactions, 8. září 2018.

Stančo, L. 2018: Археологические исследования в Байсунском районе в 2017 году. Prezentováno na konferenci "Boysun - moddiy va nomoddiy madaniyat beshigi", 27. dubna 2018, Termez.

Stančo, L. 2018: Как долгая была стопа Канишки? система единиц измерения в Кушанской  империи. Международная научная конференция памяти Бориса Анатольевича Литвинского «Эпоха империй. Восточный Иран от Ахеменидов до Сасанидов: история, археология, культура», Институт востоковедения РАН. 16-18 апреля 2018 г. Moskva.

Nejman, L. - Lisá, L. - Nývltová Fišáková, M. - Ryzá, M. - Záhorák, V. - Shaydulaev, Sh. - Stančo, L. 2017: Geoarcheologický výzkum jeskyně Kaptar Kamar v jižním Uzbekistánu. 23. Kvartér, 1. prosinec 2017, Brno.

Stančo, L. 2017: Cult of divine heroes in Hellenistic Bactria: Heracles, Dioscuri and the others prezentováno na konferenci "Ritual Matters Archaeology and Religion in Hellenistic Central Asia, 2.-4. listopadu, Berlin.

Stančo, L. 2017: Bactria/Tokharistan in the 3rd and 4th centuries A.D. Selected Problems of Settlement Patterns and Material Culture, prezentováno v rámci workshopu "Eastern Iran and Western Central Asia during Late Antiquity (3rd-5th cent. CE): Numismatics, Archaeology, and Art History in Dialogue", 29.9.2017, ISAW, New York.

Stančo, L. 2017: Kugitang foothills in the Late Bronze and Early Iron Age: preliminary observations , prezentováno na kolokviu (Czech-French archaeological colloquium ) "TOWARDS IRON AGES: Southern Central Asia and Afghanistan in the Late Bronze and Early Iron Age", 23. června 2017, Praha.

Stančo, L. 2017: International scientific cooperation in archaeology: Uzbek–Czech project in Surkhan Darya, prezentováno na konfrerenci "Cultural Legacy of Uzbekistan as the Path between Peoples and Countries", Tashkent/Samarkand, 15.-16. května 2017.

Stančo, L. - Shaydullaev, Sh. 2016: The First of the Good Lands: New Archaeological Data on Early Zoroastrianism?, prezentováno na konferenci "Art and Religions in Pre-Islamic Central Asia", Manggha Museum of Japanese Art and Technology in Krakow, 24.-26.října 2016.

Shaydullayev Sh., B. - Stancho L. 2016: New Sites of the Yaz I Period in Bactria, prezentováno na konferenci "Archaeology of Uzbekistan during the years of indenpedence: progress and perspectives", Archeologický ústav Akademie věd Uzbekistánu, 15.-16.září 2016.

Stančo, L. 2016: Vývoj osídlení Šerabádské oázy v jižním Uzbekistánu, prezentováno na kolokviu "Vítr stepí, hradby oáz: příspěvky k archeologii Střední Asie", na FF UK v Praze, 27. května 2016.

Stančo, L. 2016: What is Roman about Central Asia?, prezentováno na konferenci "Exchange of Goods and Ideas. Long Distance Trade in Asia in the 1st millennium AD." Institute of Archaeology, University of Warsaw, 18.-20. dubna 2016.

Stančo, L. 2016: Settlement pattern in Bactria from the early Iron Age to the Hellenistic period: The exampleof the Sherabad Oasis and its surroundings, prezentováno na konferenci "Hellenistic Central Asia: Current Research, New Directions. Inaugural Colloquium of the Hellenistic Central Asia Research Network(HCARN)", Department of Classics, University of Reading (UK), 15.-17. dubna 2016.

Stančo, L. 2016: Step, supi a kozorožci: archeologie zoroastrijské krajiny, prezentováno na 12. konferenci environmentální archeologie (Před neolitem...), AV ČR, Praha, 8.-9.února 2016

Stančo, L. 2015: Кушано-сасанидские контексты Бактрии:хронологические заметки и пространственный анализ, prezentováno na konferenci "ХРОНОЛОГИЯ АНТИЧНЫХ И  СРЕДНЕВЕКОВЫХ ДРЕВНОСТЕЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ", Ermitáž, Petrohrad, 20.-21.října 2015

Stančo, L. 2015: Malí bohové a drobní hrdinové: řecká božstva na gemách a prstenech na Východě, prezentováno na kolokviu "Malá velká umění", FF UK v Praze, 17.4.2015.

Stančo, L. 2014: Buddhist Art and Architecture of Western Central Asia: remarks on chronology, prezentováno na konferenci "First EAAA Conference", Palackého univerzita, Olomouc, 25.-27. září

Stančo, L. - Shaydullaev, Sh. 2014: Kurgan burials in Sherabad river valley - new data, prezentováno na konferenci "Civilization of Amudarya in the System of World Culture", na Termezské státní univerzitě v Termezu, 16. září 2014

Stančo, L. 2014: New data on the Early Iron Age in the Sherabad district, South Uzbekistan, prezetováno na konferenci "A millennium of historyThe Iron Age in Central Asia(2nd and 1st millennia BC)" v DAI v Berlíně, 23.-24. června 2014.

Stančo, L. 2014: Маргиана и Бактрия в кушано-сасанидской период, prezentováno na konferenci «Наследие юго-восточного Туркменистана в системе древних и средневековых культур Евразии» v Aváze, Turkmenistán, 12. –13. března 2014.

Stančo, L. 2013: panelová diskuse na konferenci "Symposium on Literary Sources on the History of the Kushans" v Berlíně 5.-7. prosince 2013.

Stančo, L. 2013: Tábory a pohřebiště kočovníků v podhorské stepi jižního Uzbekistánu: detekce, inspekce, chronologie, prezentováno na konferenci "Kurs stepního myšlení. Centrální Asie jako prostor pro mezioborovou spolupráci.", v Praze, 11. dubna 2013.

Stančo, L. 2010: Hellenistic Iconographic schemes in the Art of Ancient Central Asia, prezentováno na konferenci „Contact Zones of Empires in Asia and Europe: Complexity, Contingency, Causality“ ve  Fukuoce, Japonsko, 27. února – 4. března 2010.

Stančo, L. 2010: Jandavalttepa 2002-2006. prezentováno na konferenci „Antique and Early Medieval Culture of Uzbekistan“ v Samarkandu, 18. 9. 2010

Stančo, L. 2010: North-western Bactria in the Late Antiquity, prezentováno na konferenci “Archaeological and Ethnological Sciences of Turkmenistan in the Epoch of new Revival and the Great Transformation: progress milestones and new perspectives” v Ašchabádu, Turkmenistán, 10. –11. listopadu 2010.

Stančo, L. 2006: Dzhandavlat Tepe. Prezentováno na konferenci „SILK ROADS IN THE DIGITAL ERA - First International Workshop“ v Barceloně, 14.-15. prosince 2006.

Pozvané přednášky

Taškentská státní univerzita, Taškent, Uzbekistán, září 2014

Termezská státní univerzita, Termez, Uzbekistán, listopad 2011

Překlady

Stančo, L. – Kysela, J. 2012: Boatwright, M. T. – Gargola, D. J. – Talbert, R. J. A., Dějiny římské říše. Grada. (orig. The Romans. From village to empire). 530 stran.

Stančo, L. 2011: Kapstein. M.T., Dějiny Tibetu. Grada. 328 stran.

Stančo, L. 2009: Vogelsang, W., Dějiny Afghánistánu. Grada. 368 stran.